Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden kassawebshop.nl

1.      Algemeen.
1.1    Deze algemene voorwaarde zijn van toepassing op elk gebruik van kassawebshop.nl
en op alle aanbiedingen en offertes van kassawebshop.nl.
1.2    Door bij kassawebshop.nl een bestelling te plaatsen, geeft u, de koper, te kennen dat u
met de leverings- en betalingsvoorwaarde van kassawebshop.nl accoord gaat.
1.3    Onder koper wordt verstaan: iedere bezoeker van kassawebshop.nl dan wel elke
natuurlijke of rechtspersoon die via kassawebshop.nl, of op een andere wijze door
middel van koop op afstand een product en/of een dienst aanschaft.
1.4    Koop op afstand: een door kassawebshop.nl georganiseerd systeem voor verkoop
en/of dienstverlening op afstand. Waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van de
technieken voor communicatie op afstand.

2.      Aanbiedingen
2.1    Alle aanbiedingen op kassawebshop zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat
vermeld. De aanbiedingen gelden niet automatisch voor nieuwe bestellingen en/of
nabestellingen.
2.2    Kassawebshop.nl kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als u
redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbiedingen een kennelijke vergissing of
een verschrijving zijn.
2.3    De op kassawebshop.nl vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en zijn exclusief 21% BTW.
Porto/verzendkosten worden vooraf aan de koper bekend gemaakt.
3.      Gegevens
3.1    Bij de koop dient u er zorg voor te dragen dat uw gegevens, zoals e-mail adres,
adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn.
Ook garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van
kassawebshop.nl
3.2    Kassawebshop.nl garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg
worden behandeld en dat deze niet zullen worden doorverkocht of doorgegeven
aan derden.
3.3    Kassawebshop.nl zal uw gegevens verwerken om haar verplichtingen
voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen.

4.      Totstandkoming van de overeenkomst
4.1    De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van kassawebshop.nl van uw
bestelling.
4.2    Het wijzigen van de overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door
kassawebshop.nl is geaccepteerd.
4.3    De administratie van kassawebshop.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de
door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat electronische communicatie
als bewijs kan dienen.

5.      Levering.
5.1    De bestelling wordt door PostNL op het door u aangegeven
adres afgeleverd, tenzij u bij kassawebshop.nl aangegeven hebt dat u de bestelling zelf
afhaalt.
De leveringstermijn is in overleg tussen u en kassawebshop.nl
5.2    U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u
aangeboden worden.
5.3    Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of
instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde
producten worden opgeslagen voor uw risico en voor uw rekening.
5.4    Indien u voor levering zelf een verkeerd adres heeft opgegeven, zijn de extra
porto/verzendkosten voor uw rekening.
5.5    Porto/Verzendkosten buiten Nederland zijn altijd op aanvraag.

6.      Risico tijdens transport.
6.1    Gedurende het transport van de producten zal kassawebshop.nl het risico dragen in
geval van diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering
van de producten zal dit risico op u overgaan. U dient de geleverde producten direct na
ontvangst te controleren op schade en bij eventuele schade binnen 2 werkdagen
contact op te nemen met kassawebshop.nl.
7.      Ruilen en retourneren.
7.1    Aangekochte producten kunnen alleen geretourneerd worden indien aangemeld bij
kassawebshop.nl. Indien aangemeld bij en goedgekeurd door kassawebshop.nl kunnen
de producten binnen 15 dagen na levering in originele verpakking en ongebruikt,
gefrankeerd retour gestuurd worden. De koper is zelf verantwoordelijk voor de
kosten van het retourneren. Ongefrankeerde retouren worden door
kassawebshop.nl geweigerd.
De koper moet altijd traceerbaar en verzekerd verzenden.
7.2   Om een terugbetaling te ontvangen moet het product in nieuwe, ongebruikte staat zijn
met alle oorspronkelijke verpakkingen en handleidingen.
7.3   Zodra kassawebshop.nl het geretourneerde product in goede staat retour heeft
ontvangen wordt het aankoopbedrag door ons aan u overgemaakt op de door u
opgegeven bankrekening.
7.4   Aanbiedingen en afgeprijsde producten kunnen niet worden geretourneerd.
De door kassawebshop.nl gemaakte kosten i.v.m. het programmeren van een product
worden bij retour zending van het product niet retour betaald.

8.     Garanties en reparaties.
8.1   Kassawebshop.nl garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de
webshop vermelde specificaties
8.2   De koper dient de geleverde producten na levering te controleren. Daarbij behoort de
koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen
met hetgeen kassawebshop.nl en de koper is overeengekomen.
8.3   Indien na levering blijkt dat de geleverde producten niet voldoen aan de vermelde
specificaties zal kassawebshop.nl binnen 30 dagen zorgvuldig het probleem oplossen of
het product vervangen of herstellen. Het garantietermijn van een product is 1 jaar en
alleen langer indien de fabrikant van het betreffende product zelf een garantie geeft
van meer als 1 jaar.
8.4   Na verloop van de in artikelen 8.3 genoemde garantietermijn is kassawebshop.nl
gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervangen, inclusief de daarvoor gemaakte
extra kosten in rekening te brengen.
8.5   De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg
van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke
toestemming van kassawebshop.nl, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan
wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze
hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het  product niet is bestemd.
8.6   Kassawebshop.nl heeft een eigen technische dienst. Reparaties dienen, na
kassawebshop.nl eerst op de hoogte te hebben gebracht, altijd opgestuurd te worden
of door de klant zelf bij ons te worden aangeboden. Het verzenden is voor eigen risico
en wij raden u aan altijd verzekerd te verzenden.

9.     Betaling.
9.1   Tijdens het totstand komen van de overeenkomst bepaalt u, de koper, op welke wijze
u wilt betalen. De koper kan kiezen om te betalen met iDEAL of vooraf betalen op de
rekening van kassawebshop.nl
9.2   Kassawebshop.nl gaat tot levering van de bestelling over wanneer de betaling
daarvoor door kassawebshop.nl is ontvangen.
10.   Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
10.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele
geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
10.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

11.   Slotbepaling
11.1 In alle gevallen waarin deze voorwaarde niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij
kassawebshop.nl
11.2 Deze algemene voorwaarden kunnen door kassawebshop.nl worden aangepast. Bij
wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod zijn de dan geldende voorwaarde
van toepassing. Kassawebshop.nl adviseert daarom de Algemene Voorwaarden
regelmatig te bekijken.

12.  Indentiteit van de ondernemer
Naam:
Remmers VOF h/o PJC Kuijpers kantoormachines verder h/o kassawebshop.nl
Vestigingsadres:
Besterdring 31 5014 HG Tilburg
Telefoonnummer:
E-mailadres:
BTWnummer:
8134.09.135.B01
KvKnummer:
18014103
Bankrekening:
ING nr. 5141793 tnv Kassawebshop.nl
IBAN:
NL81 INGB 0005 1417 93
BIC:
INGBNL2A
AVG
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Gegevens gebruiken
Kassawebshop.nl gebruikt gegevens welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst
tussen u (klant kassawebshop.nl) en ons (kassawebshop.nl)
De gegevens die we hiervoor gebruiken zijn:
Naam klant
Adres klant
Postcode en Woonplaats klant
Ook worden door ons (kassawebshop.nl) het telefoonnummer en E-mail adres gebruikt om u (klant kassawebshop.nl) op de hoogte te houden van de uitvoering van de overeenkomst.
Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen.
Wilt u uw gegevens inzien en/of wijzigen laat het ons weten zodat wij deze gegevens aan kunnen passen
Wilt u uw gegevens verwijderen laat het ons weten zodat wij de gegevens kunnen verwijderen.
Externe partijen
Wij (kassawebshop.nl) werken uiteraard met externe partijen. Deze partijen ontvangen van ons alleen de gegevens
die nodig zijn voor een juiste en snelle afwerking van de overeenkomst tussen u (klant kassawebshop.nl)
en ons (kassawebshop.nl).
De gegevens die we hiervoor gebruiken zijn:
Naam klant
Adres klant
Postcode en Woonplaats klant
Telefoonnummer klant
E-mail adres klant
Gegevens bewaren
Wij (kassawebshop.nl) bewaren de gegevens zorgvuldig en voor de periode die door de wet bepaald is.